Programma 2018-2022

Een waardevolle samenleving

In Elburg gaat er gelukkig veel goed. Veel inwoners wonen met plezier in onze gemeente, vrijwilligers zijn overal actief, we hebben een prachtige historische binnenstad en een geweldig buitengebied. Tegelijk zijn er zorgen. We staan voor een grote overgang naar duurzame energie, mensen maken zich zorgen over de toenemende verdeeldheid en de zorg voor ouderen staat onder druk.

In onze samenleving zijn normen en waarden niet vanzelfsprekend meer, de aanhoudende migratie van vluchtelingen plaatst ons voor uitdagingen. De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en mensen dreigen tussen wal en schip te vallen. De manier waarop we met elkaar de samenleving vormgeven, staat meer ter discussie dan ooit. De ChristenUnie onderkent dit en vindt het daarom meer dan ooit belangrijk om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’, een politiek van draagkracht en draagvlak. Wij vinden het van essentieel belang om onze inwoners breed en actief te betrekken bij de politieke besluitvorming. Daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente open staat voor initiatieven van inwoners, bedrijven, kerken en instellingen. Het is de taak van de overheid om hierbij mee te denken, te participeren, te faciliteren en drempels te verlagen. De ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners en comités voorafgaand aan beleidsvorming in de raad. Werkbezoeken zijn belangrijk om tot goede besluiten te komen. Burgerinitiatieven willen we verwelkomen en participatie stellen we op prijs.

Wij gaan de komende periode in met een programma van hoop. Een programma met plannen voor Elburg, dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Iedereen is waardevol en heeft iets bij te dragen in onze samenleving. Wij willen investeren in zorg voor elkaar, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.