Verkiezingsprogramma

Een waardevolle samenleving

In Elburg gaat er gelukkig veel goed. Veel inwoners wonen met plezier in onze gemeente, vrijwilligers zijn overal actief, we hebben een prachtige historische binnenstad en een geweldig buitengebied. Tegelijk zijn er zorgen. We staan voor een grote overgang naar duurzame energie, mensen maken zich zorgen over de toenemende verdeeldheid en de zorg voor ouderen staat onder druk.

In onze samenleving zijn normen en waarden niet vanzelfsprekend meer, de aanhoudende migratie van vluchtelingen plaatst ons voor uitdagingen. De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en mensen dreigen tussen wal en schip te vallen. De manier waarop we met elkaar de samenleving vormgeven, staat meer ter discussie dan ooit. De ChristenUnie onderkent dit en vindt het daarom meer dan ooit belangrijk om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’, een politiek van draagkracht en draagvlak. Wij vinden het van essentieel belang om onze inwoners breed en actief te betrekken bij de politieke besluitvorming. Daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente open staat voor initiatieven van inwoners, bedrijven, kerken en instellingen. Het is de taak van de overheid om hierbij mee te denken, te participeren, te faciliteren en drempels te verlagen. De ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners en comités voorafgaand aan beleidsvorming in de raad. Werkbezoeken zijn belangrijk om tot goede besluiten te komen. Burgerinitiatieven willen we verwelkomen en participatie stellen we op prijs.

Wij gaan de komende periode in met een programma van hoop. Een programma met plannen voor Elburg, dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Iedereen is waardevol en heeft iets bij te dragen in onze samenleving. Wij willen investeren in zorg voor elkaar, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

Inhoud

1. Inleiding

2. Iedereen doet mee

3. Zorg voor de schepping

4. Bloeiende kernen

5. Wonen en werken

6. Gezonde samenleving

7. Mooi Elburg

8. Besturen: zo doen wij dat!


1. Inleiding

ChristenUnie Elburg, partij midden in de samenleving

Deze verkiezingen gaan over waardevolle mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op school, de wijkverpleegkundige, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om waardevol leven, vrijheid en veiligheid.

Wij willen een gemeente waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar.

De ChristenUnie gelooft dat vrijwilligers van groot belang zijn in een samenleving waarin er aandacht is voor elkaar. Veel inwoners zijn actief in vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, helpen mee op de school van hun kinderen of in het verzorgingshuis van hun ouders. Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn ontzettend waardevol en verdienen daarom erkenning, respect en een behulpzame overheid.

1.1 Een waardevolle samenleving

In Elburg gaat er gelukkig veel goed. Veel inwoners wonen met plezier in onze gemeente, vrijwilligers zijn overal actief, we hebben een prachtige historische binnenstad en een geweldig buitengebied.

Tegelijk zijn er zorgen. We staan voor een grote overgang naar duurzame energie, mensen maken zich zorgen over de toenemende verdeeldheid en de zorg voor ouderen staat onder druk.

In onze samenleving zijn normen en waarden niet vanzelfsprekend meer, de aanhoudende migratie van vluchtelingen plaatst ons voor uitdagingen. De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en mensen dreigen tussen wal en schip te vallen. De manier waarop we met elkaar de samenleving vormgeven, staat meer ter discussie dan ooit.

De ChristenUnie onderkent dit en vindt het daarom meer dan ooit belangrijk om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’, een politiek van draagkracht en draagvlak. Wij vinden het van essentieel belang om onze inwoners breed en actief te betrekken bij de politieke besluitvorming. Daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente open staat voor initiatieven van inwoners, bedrijven, kerken en instellingen. Het is de taak van de overheid om hierbij mee te denken, te participeren, te faciliteren en drempels te verlagen. De ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners en comités voorafgaand aan beleidsvorming in de raad. Werkbezoeken zijn belangrijk om tot goede besluiten te komen. Burgerinitiatieven willen we verwelkomen en participatie stellen we op prijs.

Wij gaan de komende verkiezingen in met een programma van hoop. Een programma met plannen voor Elburg, dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Iedereen is waardevol en heeft iets bij te dragen in onze samenleving. Wij willen investeren in zorg voor elkaar, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

Dit vatten we samen in onze kernboodschap:

 • Iedereen doet mee – De ChristenUnie wil dat iedereen in onze gemeente meetelt en meedoet. Iedereen is waardevol en heeft iets bij te dragen.
 • Zorg voor de schepping - We willen grote stappen zetten om te komen tot een duurzame samenleving met oog voor de toekomst.
 • Bloeiende kernen – We streven naar een gemeente met bloeiende kernen waarin inwoners veilig en met plezier kunnen wonen en leven.

1.2 Geef geloof een stem

Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. (Jeremia 29:7) Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor alle inwoners van de gemeente Elburg.

Voor de ChristenUnie is het waardevol om voor iedereen één dag van gezamenlijke rust te hebben. Een dag om op adem te komen, tijd voor ontmoeting, ontspanning en bezinning. Wij willen waken voor een 24-uurs economie, waarin geen tijd meer is voor rust. God geeft ons niet voor niets zes dagen om te werken en een zevende dag om te rusten. De koopzondag leidt in de praktijk vaak tot een verplichting om te werken voor winkelpersoneel. In sommige gevallen heeft dit zelfs geleid tot uitsluiting van personeel. Wij houden daarom vast aan de zondag als collectieve rustdag en willen geen invoering van de koopzondag.

De ChristenUnie-politici zijn maatschappelijk betrokken christenen die op tal van plekken in de samenleving vanuit hun geloof verbinding zoeken met de ander. Politici die hun geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar uitdelen in de maatschappij. Wij willen verantwoordelijkheid nemen en samen werken aan een betere samenleving. Wij willen waarde toevoegen.

We beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken kan oplossen. De samenleving is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens ons wel om kwetsbare inwoners te beschermen.

De ChristenUnie is een landelijke partij. Dat biedt stabiliteit en kansen. Onze lokale standpunten zijn niet ad hoc opgeschreven maar gebaseerd op onze christelijke uitgangspunten. Tegelijk biedt het feit dat de ChristenUnie actief is op alle niveaus van het openbaar bestuur, uitstekende mogelijkheden om af te stemmen en om lokale zaken provinciaal of landelijk aan de orde te stellen (en andersom).

1.3 Van christenen voor alle mensen

De ChristenUnie is een partij voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Doornspijk, Elburg, ’t Harde, Hoge Enk en Oostendorp. Doe met ons mee. Geef hoop een stem. Geef geloof een stem!


2. Iedereen doet mee

De gemeente Elburg heeft op het eerste gezicht de zaken goed voor elkaar: jongeren kunnen veilig opgroeien en zich ontwikkelen, we hebben oog voor mensen die het minder hebben en de gemeente doet er alles aan om de samenleving te ondersteunen waar nodig, bijvoorbeeld door zorg en hulp te bieden.

In Elburg werken we aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen. De inwoners dragen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid en helpen elkaar waar dat kan en nodig is. Dat betekent ook dat de gemeente, samen met organisaties, instellingen en talloze vrijwilligers, mensen ondersteunt die op welke manier ook hulp nodig hebben. Iedereen hoort erbij, iedereen doet mee en niemand staat aan de zijlijn of raakt tussen wal en schip. Daar zorgen we met z’n allen voor.

2.1 Jeugd en onderwijs

De visie van de ChristenUnie

Kinderen en jongeren moeten zich goed kunnen ontwikkelen in Elburg. Ontwikkelen begint al op heel jonge leeftijd. Voldoende speelvoorzieningen zijn daarom van groot belang. De gemeente creëert de kaders om goed onderwijs te kunnen geven. Daarbij is de keuzevrijheid voor ouders bij het bepalen welk onderwijs hun kinderen volgen, een groot goed. De gemeente bevordert die keuzemogelijkheid. De gemeente heeft een faciliterende en ondersteunende rol in het bieden van passend onderwijs, waarbij het kind centraal staat. Passend onderwijs wordt zo dichtbij mogelijk aangeboden. Jeugdwerk wordt door de gemeente ondersteund, mits dat bijdraagt aan de gemeentelijke doelstellingen. Het maakt daarbij niet uit of dat algemeen of kerkelijk jeugdwerk is.

Concrete voorstellen

 • Jongerenwerk, zoals van WIEL, de Hervormde Stichting Jeugd- en Jongerenwerk en van @Roberts, wordt financieel ondersteund.
 • We houden jongerenontmoetingsplaatsen in stand, tenzij dit leidt tot een negatieve invloed op de leefomgeving.
 • In alle kernen is en blijft een basisschool.
 • We ondersteunen initiatieven die leiden tot een breed aanbod van passend onderwijs, zowel in het basis- als het voortgezet onderwijs.
 • De gemeente blijft zich inzetten voor Elburg als onderwijsstad (in stand houden huidige voorzieningen voortgezet onderwijs) door in overleg met het onderwijs te komen tot realisering van passende en toekomstbestendige huisvesting.
 • Wanneer kinderen of jongeren zorg nodig hebben, wordt er een gezinsplan gemaakt waarbij de zorgvrager, het gezin, de omgeving en professionals betrokken zijn.

2.2 Zorg en ondersteuning

De visie van de ChristenUnie

Barmhartigheid en zorg voor de kwetsbaren is voor de ChristenUnie een fundamenteel uitgangspunt. De gemeente kan en moet daarin een belangrijke rol spelen. De gemeente draagt sinds 2015 een veel grotere verantwoordelijkheid voor zorg en ondersteuning van de eigen inwoners. De ChristenUnie vindt dat iedereen, jong en oud, mensen met of zonder beperking, hun eigen leven moeten kunnen leiden, daar waar nodig met ondersteuning van de gemeente. Ook zij die als vluchteling ons land binnenkwamen en inmiddels als statushouders inwoners zijn van onze gemeente. We hechten veel waarde aan een goede integratie van statushouders en willen dat zij zo snel mogelijk Nederlands leren, daarom is het van belang dat zij deel kunnen nemen aan (vrijwilligers)werk en meedoen in verenigingen. De gemeente werkt hierin goed samen met Vluchtelingenwerk.

Mantelzorgers zijn van groot belang voor onze samenleving, zij hebben het zwaar en daar moeten we meer oog voor hebben. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid als het gaat over het beter in beeld krijgen van deze grote groep.

Eén van de belangrijke thema's waar we ons de komende jaren op willen richten is eenzaamheid. De eenzamen in beeld krijgen en ontmoeting stimuleren is een opdracht die de gemeente serieus moet nemen.

Concrete voorstellen

 • De ChristenUnie wil dat het minimabeleid regelmatig wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast, zodat de gemeente mensen met een minimuminkomen blijvend en passend kan ondersteunen.
 • Chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen, die meerkosten hebben in verband met hun aandoening, ontvangen financiële compensatie.
 • De aandacht voor mantelzorgers blijft hoog op de agenda: samen met stichting WIEL en zorgorganisaties biedt de gemeente hen maximale ondersteuning, onder andere door te voorzien in dagbesteding en vervangende zorg (respijtzorg).
  Iedere kern houdt een wijkontmoetingscentrum. De daar georganiseerde activiteiten voor jong en oud, met en zonder beperking worden ondersteund.
 • De ChristenUnie wil dat eenzaamheid meer prioriteit krijgt: de gemeente en organisaties pakken dit actief op en werken nog meer samen aan dit thema.
 • Ontmoeting in bijvoorbeeld wijkcentra wordt gestimuleerd.
 • De gemeente zorgt voor snelle en toegankelijke schuldhulpverlening, waarbij ook Uwoon wordt betrokken. Preventie, vroegsignalering en begeleiding zijn het uitgangspunt.
 • De gemeente helpt scholen om lessen aan te bieden over het voorkomen van schulden.
 • Vrijwilligersorganisaties op het gebied van schuldhulp, zoals Schuldhulpmaatje en Humanitas, ontvangen ondersteuning.
 • Projecten en campagnes gericht op preventie van en het bespreekbaar maken van schuldenproblematiek worden ontwikkeld.
 • De Voedselbank krijgt blijvende financiële steun.
 • Er is geld beschikbaar voor inwoners met mooie initiatieven ter bevordering van de integratie en taalontwikkeling van statushouders.
 • De gemeente levert een blijvende bijdrage aan de breed opgezette taalklas voor kinderen van nieuwkomers.
 • Werken is integreren, daarom zet de gemeente in op projecten die als uitgangspunt hebben om statushouders snel aan werk of goede dagbesteding te helpen.

3. Zorg voor de schepping

Ook in Elburg hebben wij de verantwoordelijkheid om goed om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige overgang naar schone energie binnen één generatie. Een schone economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol.

3.1 Schone energie

De visie van de ChristenUnie

De ChristenUnie wil zo snel mogelijk overschakelen op duurzame energie. De landelijke doelstelling uit het regeerakkoord is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. Er moet al deze periode gestart worden met het gasvrij maken van bestaande woningen. Dit betekent nogal wat voor een huiseigenaar. Een inwoner moet op één plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële vragen en om onafhankelijk advies in te winnen om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst. Nieuwbouw aansluiten op gas is niet toekomstbestendig. Er zijn verschillende alternatieven beschikbaar: onder meer warmte koudeopslag (WKO), stadswarmte en de lucht/water-warmtepomp. Deze alternatieven zijn duurzamer en in veel gevallen op de lange termijn kosteneffectief.

Het wordt tijd dat de lege daken van gebouwencomplexen en woningen gevuld worden met zonnepanelen. De ChristenUnie staat positief tegenover een regionale energiecoöperatie waarbij inwoners samen met private partijen kunnen investeren in duurzame energie. Bij dit alles is afstemming in de regio essentieel, zodat je van elkaar kunt leren en slim kunt samenwerken.

Concrete voorstellen

 • De gemeente werkt met inwoners, in de regio, met de provincie en rijksoverheid verder aan een strategie om de energietransitie vorm te geven.
 • De gemeente stelt een plan op om alle wijken voor 2050, of zoveel mogelijk als eerder, energieneutraal te krijgen.
 • In de komende raadsperiode worden concrete doelen vastgesteld om te werken aan een klimaatneutrale gemeente. Iedere twee jaar wordt geëvalueerd of de doelen van de afgelopen periode behaald zijn.
 • In de komende raadsperiode zetten we grote stappen in de richting van verduurzaming van het inkoopbeleid met extra aandacht voor milieuvriendelijke materialen.
 • LED-verlichting is de norm bij openbare straatverlichting. Bestaande verlichting wordt stapsgewijs omgezet naar LED-verlichting en/of zogenaamde ‘slimme straatverlichting’.
 • Het gebruik van de fiets, het openbaar vervoer en de elektrische auto wordt gestimuleerd. Er komen genoeg oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen.
 • De gemeente onderzoekt of er een wijk van de toekomst kan worden ingericht. Deze wijk kan een voorbeeld zijn voor andere wijken in duurzame energievoorziening.
 • De gemeente maakt een plan om gasgebruik op korte termijn zoveel mogelijk te beperken en gasloos wonen en werken te bevorderen, in aansluiting op de plannen uit het regeerakkoord.
 • Geen gasaansluiting bij nieuw te ontwikkelen nieuwbouwwoningen.
 • De gemeente moet duurzaamheidsleningen verstrekken om te investeren in het energiezuiniger maken van bestaande woningen en gebouwen.
 • Met woningcorporaties worden prestatieafspraken gemaakt dat alle sociale huurwoningen in 2040 energieneutraal zijn.
 • De ChristenUnie Elburg wil een onderzoek starten naar het inzetten van windenergie.
 • Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame energiewinning (zoals zonnepanelen) op gebouwen en maatschappelijk vastgoed van de gemeente.
 • De gemeente zorgt voor deskundig advies met een goed stappenplan voor huiseigenaren die energiebesparende maatregelen willen nemen (zoals isolatie, zonnepanelen of een energiezuinige verwarmingsinstallatie).
 • De gemeente voorziet in maatwerk (subsidie) voor het verwijderen van asbest en het vervolgens isoleren van daken van gemeentelijke monumenten of gebouwen in beschermd stadsgezicht.

3.2 Schoon water, schone lucht en een schone leefomgeving

De visie van de ChristenUnie

De ChristenUnie vindt een schone leefomgeving buitengewoon belangrijk, met voldoende aandacht voor flora en fauna. Niet alleen de energietransitie, maar ook water en lucht verdienen onze aandacht. ‘Leven met water’ is een thema dat ook de gemeente Elburg steeds meer raakt. Door de klimaatverandering zijn er vaker extreme buien of perioden van droogte. Het is noodzakelijk dat de gemeente een strategie ontwikkelt hoe zij hiermee omgaat en hoe eventuele schade beperkt kan worden en hemelwater kan worden hergebruikt. Een goede samenwerking met het waterschap is hierbij van groot belang.

Concrete voorstellen

 • Er komt de komende raadsperiode een klimaatplan dat samen met het waterschap en de corporaties is ontwikkeld.
 • De gemeente onderzoekt periodiek of de waterafvoer op orde is en neemt indien nodig maatregelen om de afvoer van water na heftige regenbuien te verbeteren.
 • De ChristenUnie wil stimuleren dat inwoners zorgen voor voldoende waterafvoer in eigen tuin door regentonnen en infiltratiesystemen. De gemeente ontmoedigt de aanleg van volledig betegelde tuinen.
 • De ontwikkeling van vliegveld Lelystad wordt actief gemonitord op fijnstof en geluid.
 • De gemeente zorgt voor bij- en vlindervriendelijke flora in plantsoenen en bermen die door de gemeente beheerd worden.
 • Particulieren en bedrijven worden gestimuleerd hetzelfde te doen.
 • Het schoonmaken van bestrating, aanlegsteigers en exterieur van gemeentelijke gebouwen gebeurt met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

3.3 Afvalvermindering

De visie van de ChristenUnie

De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2020 mag er nog 100 kilo restafval per persoon per jaar zijn. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Beter kunnen we afval daarom zien als grondstof. Als afval goed wordt gescheiden, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik. We willen niet alleen afval beter scheiden, maar ook daadwerkelijk afval verminderen door inwoners te wijzen op eenvoudige manieren om hun eigen afvalstroom te verminderen.

Concrete voorstellen

 • De ChristenUnie wil dat zwerfafval zoveel mogelijk wordt tegengegaan door het plaatsen van afvalbakken, blikvangers en het stimuleren van (particuliere) opruimacties.
 • De gemeente stimuleert scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om afval te scheiden en faciliteert hierin zoveel mogelijk.
 • Er wordt meegedaan aan landelijke bewustwordingsacties rond afval, zwerfvuil en compost.
 • Hergebruik via kringloopwinkels wordt gepromoot.
 • Het verminderen van restafval heeft prioriteit, er belandt nog teveel GFT, glas en oud papier bij het restafval. De gemeente gaat daarom het restafval belasten.
 • De gemeente onderzoekt of het rendabel is afvalscheiding in openbare afvalbakken toe te passen.
 • De ChristenUnie wil onderzoeken of gft-inzameling in de binnenstad van Elburg een optie is.
 • De ChristenUnie wil inwoners stimuleren om hun afval beter te scheiden, dit geldt met name voor oud papier en GFT. Dit kan bijvoorbeeld door goede voorlichting en het verstrekken van gratis GFT-bakjes voor in de keuken.
 • Oude kleding bevat waardevolle vezels voor hergebruik. Inwoners worden daarom beter voorgelicht om afgedragen en/of kapotte kleding en schoenen niet in de grijze container te gooien, maar in de speciaal daarvoor bestemde textielcontainers.

3.4 Zorgen voor de schepping doen we met elkaar

De visie van de ChristenUnie

De zorg voor de schepping is niet enkel een verantwoordelijkheid van de gemeente. Transformeren naar een duurzame leefstijl doen we met elkaar: overheid, inwoners, bedrijven en scholen. De ChristenUnie wil een integrale aanpak om resultaat te boeken. Belangrijk is dat iedereen nauw betrokken wordt bij duurzaamheidsprojecten en kan profiteren van de voordelen.

Concrete voorstellen

 • Bij grootschalige energieprojecten is het gewenst dat de omgeving kan participeren.
 • De lokale industrie wordt uitgedaagd om met elkaar een energiebesparingsconvenant te sluiten.
 • Duurzaam leven moet al op jonge leeftijd normaal zijn. De ChristenUnie zet daarom in op educatie en voorlichting op scholen. De gemeente zoekt met scholen naar mogelijkheden om duurzaamheid op te nemen in het lesprogramma van basisscholen.
 • De gemeente geeft op een laagdrempelige manier informatie aan inwoners over het verduurzamen van de woon- en leefomgeving.
 • De ChristenUnie wil dat Veluwe Duurzaam als onafhankelijk platform voor duurzaamheid en energieloket ondersteund blijft door de gemeente.

4. Bloeiende kernen

De gemeente Elburg kent vijf kernen: Doornspijk, Elburg, ’t Harde, Hoge Enk en Oostendorp. De ChristenUnie waardeert deze kernen als lokale gemeenschap en hecht aan het eigene ervan. De kernen moeten prettige en veilige plaatsen zijn om te wonen en te leven, gekenmerkt door onderlinge betrokkenheid. Samen willen we werken aan bloeiende kernen.

De visie van de ChristenUnie

De ChristenUnie wil inwoners breed en actief betrekken en kernen eigen verantwoordelijkheid geven. De kracht van de kern is daarbij uitgangspunt. De wijkcomités vervullen hierin een belangrijke rol. De ChristenUnie wil daarom stimuleren dat hun draagvlak groter wordt. Ook andere belangengroepen worden gefaciliteerd en gewaardeerd, mits duidelijk is dat zij draagvlak hebben.

Concrete voorstellen

 • Er moet ruimte zijn voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen (bijvoorbeeld in coöperaties) op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer. De ChristenUnie pleit bijvoorbeeld voor ruimte aan inwoners om mee te denken over de inrichting van hun wijk of straat en deze in eigen beheer te onderhouden, zoals nu gebeurt in de Hanzestraat in Elburg.
 • De gemeentelijke organisatie hanteert een eenvoudig systeem voor burgerinitiatieven.
 • Inwoners worden breed en actief betrokken bij beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen.

4.1 Voorzieningen

De visie van de ChristenUnie

Om de leefbaarheid van de kernen te vergroten, wil de ChristenUnie goede voorzieningen in de eigen gemeente en waar mogelijk per kern. Om goede voorzieningen te waarborgen pleiten wij ervoor dat de gemeente financiering(smogelijkheden) biedt ter ondersteuning. Een basisschool, gemeenschapshuis en bibliotheek zijn in onze ogen voorzieningen die in iedere kern thuishoren.

De ChristenUnie vindt dat het gemeentebeleid op verenigingsgebied zich vooral moet richten op stimulering van deelname en het ondersteunen en faciliteren van verenigingen en initiatieven. Daarbij stimuleren wij niet alleen sport, maar ook cultuur en recreatie, zoals muziekverenigingen en culturele instellingen. De focus van de gemeente hoort te liggen op laagdrempelige activiteiten en amateurverenigingen.

Gebouwen worden zoveel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekverenigingen, zorginstellingen, et cetera te benutten en samenwerking te versterken. De gebouwen zijn centraal gelokaliseerd en toegankelijk voor mensen die in een rolstoel zitten of slecht ter been zijn, zowel bij de entree als bijvoorbeeld door aangepaste toiletvoorzieningen.

Concrete voorstellen

 • In kleine kernen worden maatschappelijke functies behouden en waar mogelijk gecombineerd.
 • In de afgelopen jaren hebben wij gezorgd voor het behoud van de bibliotheek in de kernen. De bibliotheek draagt bij aan de ontwikkeling van inwoners en is een plek van ontmoeting. Wij vinden dit daarom een belangrijke basisvoorziening. Ook de komende jaren zetten we ons in voor het behoud van de bibliotheken.
 • In het accommodatiebeleid van de gemeente moeten alle verenigingen op een passende en eerlijke, maar ook op een financieel verantwoorde manier geholpen worden.

4.2 Mobiliteit

De visie van de ChristenUnie

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Mobiliteit is in ontwikkeling vanwege digitale innovatie in het verkeer, de financiële houdbaarheid van het huidige openbaar vervoer, de opkomst van elektrische vervoersmiddelen (fiets en auto) en het groeiende aantal auto’s op de weg. De ChristenUnie is voorstander van verduurzaming van de mobiliteit en het vermijden van overbodig motorverkeer. De gemeente Elburg heeft de verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het Rijk) om te zorgen voor infrastructuur van een kwalitatief hoog niveau om de kernen leefbaar te houden.

Concrete voorstellen

 • De ChristenUnie streeft naar een goede infrastructuur, met toegang tot openbaar vervoer, leerlingenvervoer en Wmo-vervoer. Ook werken wij aan een goede digitale infrastructuur met snel internet in het buitengebied.
 • In de gemeente wordt lokaal fietsbeleid ontwikkeld vanwege het toenemende belang van het (elektrische) fietsverkeer. Belangrijke thema’s in deze agenda zijn: stimuleren van fietsen, veiligheid, aparte fietsstroken/-paden, parkeren, minder gestolen fietsen en elektrisch fietsen.
 • De ChristenUnie wil geen nieuwe proeven tot openstelling van het kruis in de binnenstad van Elburg. Uit eerdere proeven is gebleken dat dit geen verbetering oplevert, maar slechts overlast voor de inwoners van de binnenstad.
 • Vanuit onze visie op duurzaamheid (zie Hoofdstuk 3) willen wij het gebruik van de elektrische auto stimuleren en faciliteren. Daarom pleiten wij voor gemeentelijk beleid over oplaadpalen met groene stroom in de openbare ruimte, zodat ook bezoekers of toeristen hun elektrische auto kunnen opladen.
 • Ook het openbaar vervoer willen wij vanwege duurzaamheidsredenen stimuleren. Daarom wil de ChristenUnie OV-fietsverhuur op het treinstation van ’t Harde. Op die manier is het reizen met het OV aantrekkelijk, ook wanneer de buurtbus niet rijdt.
 • Wij vinden het, ook vanuit onze visie op eenzaamheid en gezondheid (zie Hoofdstuk 2 en 6), belangrijk dat mensen worden uitgenodigd om naar buiten te gaan. Daarom willen we de looproutes naar het centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen aanpassen naar de behoeften van ouderen en mensen die minder mobiel zijn.
 • In onze gemeente zijn goede looproutes voor visueel beperkten aanwezig, maar deze worden vaak geblokkeerd door verkeerd geparkeerde fietsen of uitstalling van winkelartikelen. De ChristenUnie wil dat de gemeente hier actief op handhaaft.
 • De gemeente onderzoekt hoe het publieke domein, bijvoorbeeld de winkels en horeca, beter bereikbaar kan worden gemaakt voor mensen in een rolstoel of mensen die slecht ter been zijn.
 • We zetten in op kleinschalige groene gebieden (parkjes) voor een korte wandeling in de buurt, met meer en kwalitatieve goed onderhouden bankjes voor wandelaars die een korte rustpauze nodig hebben. In gesprekken met inwoners is gebleken dat hier grote behoefte aan is.
 • Wij blijven de inzet van de buurtbus ondersteunen.

4.3 Veiligheid

De visie van de ChristenUnie

De ChristenUnie staat voor veilige buurten, waar iedereen met een gerust hart kan wonen, werken, winkelen en naar school gaan. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Daarvoor willen we een integraal veiligheidsbeleid, dat gebaseerd is op onderzoek en de inbreng van inwoners en organisaties. Het beleid betreft bestrijding van criminaliteit, inzet van hulpdiensten, het stimuleren van buurtapps en verkeersveiligheid.

De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor inwoners in de wijk en zijn coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente om problemen in de wijk concreet aan te pakken. Voor extra veiligheid is cameratoezicht een prima middel, maar de ChristenUnie wil het beperkt toepassen en inbedden in goede wetgeving (privacy) en vooral inzetten op de zichtbare agent.

Concrete voorstellen

 • De ChristenUnie wil een (blijvend) goede relatie tussen jongeren en de wijkagent, bijvoorbeeld door voorlichting voor de klas.
 • De ChristenUnie stimuleert dat inwoners gemakkelijk iets kunnen melden, waarbij de politie contact legt met de melder over de resultaten.
 • De gemeente voert een actief en rechtvaardig handhavingsbeleid en bevordert dit bij andere opsporings- en handhavingsinstanties.
 • Er vindt een jaarlijkse evaluatie plaats van de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) met betrekking tot de inzet van mensen en middelen, onderlinge samenwerking en aanrijdtijden.
 • Er vindt een goede registratie van ongevallen plaats, zodat de zogenaamde ‘black spots’ (verkeersonveilige locaties) in de gemeente in beeld komen.
 • Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken. Waar de verkeersveiligheid niet in het geding is, worden deze paaltjes verwijderd. Ook (te) hoge heggen zijn gevaarlijk. Hier moet actief op gehandhaafd worden.
 • De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om doorgaand vrachtvervoer over de Hoge Enk te weren door middel van een verbod voor doorgaand vrachtvervoer.
 • De ChristenUnie wil een aantal onveilige verkeerssituaties in de kernen verbeteren. Dit betreft bijvoorbeeld het vrijliggend fietspad tussen de Gerichtenweg en de Zuiderzeestraatweg (Hoge Enk), de oversteek Molenweg-Stoopschaarweg over de Zuiderzeestraatweg (Elburg), de oversteek over de Flevoweg bij het Veluwe Strandbad (Elburg), de Rondweg (Oostendorp), de Bovenweg tussen Heidezoom en het zwembad (’t Harde) en het doortrekken van het fietspad van de Schootbruggeweg naar de Klaterweg (Doornspijk). Deze verkeerspunten zijn al langere tijd als onveilig aangemerkt en moeten op korte termijn worden aangepakt.
 • De ChristenUnie wil dat kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers, voorrang krijgen in het verkeersbeleid. Daarom heeft de fiets- en wandelveiligheid grote prioriteit voor ons.
 • De gemeente Elburg werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op scholen en bij instellingen.
 • Speeltuinen en speelplaatsen moeten goed zichtbaar zijn voor de omgeving, zodat er toezicht is door de buurt.

5. Wonen en werken

Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk is voor alle inwoners van Elburg belangrijk. Ook het hebben van een baan is één van onze basisbehoeften. De gemeente speelt een belangrijke rol in zowel de woonvoorzieningen als de versterking van de regionale arbeidsmarkt.

5.1 Wonen

De visie van de ChristenUnie

De ChristenUnie wil dat de gemeente Elburg de woningmarkt stimuleert met toekomstgericht en duurzaam woningbeleid. Zo krijgen starters een steuntje in de rug, zijn er voldoende passende huurwoningen, seniorenwoningen, (koop)appartementen en starterswoningen en is er ruimte voor particuliere (nieuw)bouw en vrije kavels. Uiteraard moeten dergelijke woningen evenredig verdeeld zijn over al onze kernen: Doornspijk, Elburg, ’t Harde, Hoge Enk en Oostendorp.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat woningcorporaties de ruimte krijgen om innovatief, vraaggericht en toekomstbestendig te kunnen bouwen, maar vraagt daarbij wel duidelijke kaders via een gemeentelijke woonvisie. Tegelijkertijd is het goed als corporaties nadrukkelijker verantwoording afleggen aan de lokale samenleving over keuzes die zij maken.

Concrete voorstellen

 • De ChristenUnie wil graag dat naast woningcorporaties, ook wijkcomités en huurdersverenigingen een prominente rol krijgen bij het opstellen van de woonvisie.
 • Wij willen inzetten op meer levensloopbestendige woningen en wijken, ondersteund door een goede infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning). Renovaties worden door woningcorporaties aangegrepen om woningen op een duurzame en energiezuinige manier levensloopbestendig te maken.
 • De ChristenUnie zet in op verlenging van de starterslening en het starterscontract om starters op de woningmarkt te ondersteunen.
 • Wij willen een blijvend aanbod van voldoende betaalbare sociale huurwoningen.

5.2 Ondernemen

De visie van de ChristenUnie

In onze gemeente heerst een goed ondernemersklimaat, zowel onder de agrariërs, als onder winkeliers, ZZP’ers en bedrijven. Toch zijn er ook kwesties die zorgen baren, zoals de aantrekkingskracht van de polder, met uitbreidingsmogelijkheden en lagere grondprijzen. Of het feit dat inwoners hun inkopen veel in andere plaatsen of online doen, waardoor winkeliers hun winkel in de wintermaanden maar moeilijk draaiende kunnen houden.

De ChristenUnie vindt dat de gemeente een stimulerende rol heeft bij het bevorderen van werkgelegenheid en een gezonde economie, bijvoorbeeld door zelf zoveel mogelijk lokaal aan te besteden. Een sterke en gezonde economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. Daarbij gaat het niet alleen om groei, maar ook om de kwaliteit van leven en duurzaam ondernemen.

Concrete voorstellen

 • Agrarische bedrijven krijgen ruimte voor een moderne bedrijfsvoering voor zover dit een bijdrage levert aan duurzaamheid, milieu en landschap.
 • Agrarische bedrijven krijgen ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren (zoals landschapsonderhoud en toerisme), zolang dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van het buitengebied.
 • Voor ondernemers komt er één gemeentelijk aanspreekpunt, een laagdrempelig loket waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen.
 • De gemeente stimuleert samenwerking in ondernemersplatforms zoals Regio Zwolle, De Diamant van Midden-Nederland, Business Club N.V. en de winkeliersverenigingen.
 • Om een levensvatbare middenstand overeind te houden, komen er geen winkels op andere plekken dan de bestaande winkelcentra. Door concentratie van de winkels is lokaal kopen aantrekkelijker.
 • De prijzen van gemeentelijke kavels op industrieterreinen moeten concurrerend zijn met die van gemeenten rondom ons.

5.3 Werkgelegenheid

De visie van de ChristenUnie

Na de crisisjaren trekt de economie, ook in de gemeente Elburg, weer aan. Dat is hoopvol voor ondernemers en werk(zoek)enden. Toch hebben bijna 500 inwoners van onze gemeente, buiten hun wil, geen baan. De ChristenUnie vindt dat de jobcoach van de gemeente, samen met ondernemers en de Inclusief Groep, moet inzetten op het zo snel mogelijk begeleiden van werkzoekenden naar een baan. Want ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun recht komen.

De basis van de werkgelegenheid in Elburg ligt in het onderwijs, de zorgsector, de horeca, het bedrijfsleven, de agrarische sector en defensie. De gemeente moet blijven investeren in een goede relatie met deze werkgevers en zich opstellen als een partner. Ook pleit de ChristenUnie voor goede samenwerking tussen de gemeente, de provincie en omliggende gemeenten als het gaat om het aantrekken van werkgelegenheid.

Concrete voorstellen

 • De ChristenUnie wil (extra) ondersteuning en begeleiding van iedere werkzoekende en in het bijzonder voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • De gemeente blijft werkgevers belonen die mensen aannemen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Vrijwilligerswerk naast een uitkering wordt gestimuleerd, omdat dit van nut is voor het individu en de samenleving en kan bijdragen aan het vinden van een betaalde baan. Het mag de zoektocht naar een baan niet in de weg staan.
 • De gemeente neemt, in samenwerking met het bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen.
 • De ChristenUnie is voor een samenwerking tussen de sociale werkvoorziening en werkgevers. De gemeente zoekt in samenwerking met het bedrijfsleven naar kwalitatief goede en voldoende beschutte werkplekken.
 • Aan asielzoekers met een verblijfsstatus wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te doen of stage te lopen.

6. Gezonde samenleving

Gezonde samenleving, dat gaat over lichamelijke gezondheid, mentale gezondheid en een gezonde leefomgeving. Het gaat over natuur, het welzijn van mensen en de omgang met elkaar. De ruimte en vrijheid die we hebben om op te groeien, ons te ontwikkelen, te wonen, te werken, te recreëren en te sporten. Belangrijke thema’s op dit gebied zijn eten en drinken, bewegen en sport, vrijwilligers en verenigingsleven. In een gezonde samenleving zijn de mensen over het algemeen fysiek en psychisch gezond, leven ze in een gezonde omgeving en weten ze zorg en hulpverlening te vinden als dat nodig is.

6.1 Preventie en stimuleren

De visie van de ChristenUnie

Een gezonde leefstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de maatschappij aan. De ChristenUnie vindt dat de gemeente een taak heeft als het gaat om het inrichten en behouden van een gezonde samenleving in Elburg. Verenigingen en vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar. Niet voor niets worden vrijwilligers het cement van de samenleving genoemd. Door te investeren in preventie zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven. Mensen zijn te waardevol om zich te verliezen in verslavingen aan bijvoorbeeld alcohol, roken of drugs.

Bij bewegen en sport gaat het om ondersteuning, zodat vrijwilligers en verenigingen hun mooie werk kunnen (blijven) doen. En bij alcohol, drugs, of andere verslavingen gaat het vaak om ontmoediging, voorlichting en natuurlijk ook over handhaving.

Van groot belang is dat zorg laagdrempelig en toegankelijk is. Zo kan zorgmijding worden voorkomen en ontvangen inwoners waar nodig de juiste ondersteuning.

Concrete voorstellen

 • De gemeente Elburg blijft de programma’s Gezonde School en Gezonde Sportkantine voor scholen en verenigingen ondersteunen.
 • Voor het jeugdwerk (van WIEL, de Hervormde Stichting Jeugd- en Jongerenwerk en @Roberts) is geld beschikbaar om aan de genoemde thema’s aandacht te besteden.
 • Het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) wordt voortgezet.
 • De gemeente zet extra in op sportstimulering bij minima, ouderen en mensen met een beperking.
 • De gemeente faciliteert sportverenigingen met goede accommodaties, zo mogelijk in of dicht bij de kernen.
 • Zwembad De Hokseberg kan blijven rekenen op financiële ondersteuning van de gemeente.
 • Er worden ondersteunings- en scholingsprogramma’s aangeboden om het besturen van verenigingen op het gewenste niveau te brengen.
 • De gemeente ondersteunt besturen van verenigingen, die te maken hebben met problemen, met tijdelijke inzet van specifieke deskundigheid.
 • In samenwerking met WIEL wordt het aanbod van de Vrijwilligersvacaturebank en het inzicht voor verenigingen daarin verbeterd.
 • Wij delen de wens van DSV’61 om het sportpark te verplaatsen en de wens van SSS om de trainingsmogelijkheden voor turnen te verbeteren. Wanneer er een ruimtelijk en financieel haalbaar plan op tafel ligt, zal de ChristenUnie dit ondersteunen.
 • De ChristenUnie ondersteunt de school- en jeugdwerkprogramma’s die de gevaren van alcohol, drugs en andere verslavingen (bijvoorbeeld gamen) helder maken.
 • De gemeente onderzoekt of passende onderdelen uit het succesvolle programma Zorgmijding Doornspijk ook in andere kernen kunnen worden ingezet.
 • Er is meer aandacht nodig voor de psychische gezondheid van jong en oud: de gemeente start op korte termijn met een onderzoek naar hoe we het beste tot gerichte actie kunnen overgaan op dit terrein. De gemeente zet zich extra in om mensen met psychische klachten aan het (vrijwilligers)werk te krijgen.

6.2 Afspraken, maatregelen en handhaving

De visie van de ChristenUnie

Eigen verantwoordelijkheid is belangrijk: ouders, opvoeders, kinderen en jongeren moeten het uiteindelijk zelf doen. Er zijn echter situaties waarin de gemeente wel degelijk een rol heeft. De gemeente moet bijvoorbeeld alert zijn op de handhaving van leeftijdsgrenzen. De ChristenUnie wil het gebruik van drugs en alcohol actief tegengaan en streng optreden bij overlast. We willen ons samen met scholen, ouders, kerken, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen inzetten om drankmisbruik te voorkomen.

Concrete voorstellen

De gemeente investeert in het begeleiden en ondersteunen van verenigingen op het thema alcoholmatiging.
Rookplekken bij openbare gebouwen zijn niet bij de hoofdingang. De gemeente stimuleert verenigingen dit ook door te voeren.
Op het herhaaldelijk niet naleven van regels staan zware sancties: bijvoorbeeld het (tijdelijk) sluiten van de horecagelegenheid.
Jongeren komen in Elburg nog te makkelijk aan drugs. De burgemeester zet zich in voor extra politie met het oog op de pakkans van drugsdealers.


7. Mooi Elburg

De gemeente Elburg is een unieke plek om te wonen en te recreëren. De vijf kernen hebben hun eigen identiteit en eigenheid en kenmerken zich door een sterke onderlinge verbondenheid. Meest in het oog springend is de historische Vesting Elburg met zijn rijkdom aan monumenten en zijn Hanzeverleden.

Daaromheen liggen het Veluwemeer, een open weidegebied, de uitgestrekte Veluwse bossen en landbouwgebied. Ook op cultureel gebied is er veel te beleven in onze gemeente. Cultuur draagt bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning en legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Elburg biedt een prachtige mix van cultuur en natuur. De toerist weet de gemeente Elburg dan ook goed te vinden. Dat is goed voor de plaatselijke economie en niet minder voor de inwoner. De toerist draagt er positief aan bij dat onze leefomgeving méér te bieden heeft.

7.1 Cultuur

De visie van de ChristenUnie

De gemeente Elburg biedt een breed aanbod aan cultuur. De karakteristieke en monumentale huizen, boerderijen, gebouwen, kerken, kastelen, buitenplaatsen en verdedigingswerken hebben een rijke geschiedenis. Voor de inwoner dragen de stad en haven met haar unieke inrichting positief bij aan de woonbeleving in onze gemeente.

De ChristenUnie vindt dat de oudheidkundige vereniging Arent Thoe Boecop, Botterstichting Elburg, Nationaal Historisch Orgelmuseum, Sjoel Elburg, Museum Elburg, Museumsmederij De Hoefhamer en het Nederlands Artillerie Museum van groot belang zijn voor de uitstraling van de gemeente Elburg. Ons erfgoed is belangrijk voor de identiteit en beleving van onze leefomgeving.

Concrete voorstellen

 • De ChristenUnie wil deelname, kennismaking en aansluiting van de lokale cultuur op het onderwijs aan kinderen en jongeren stimuleren.
 • We ondersteunen de cultuurbewaarders (zoals de genoemde musea en organisaties) waar nodig.
 • We bewaren en ontsluiten het verhaal achter de monumenten middels een monumenten-app.
 • Wanneer bij werkzaamheden historische vondsten worden gedaan, moet hier zorgvuldig mee worden omgegaan. We willen deze waardevolle cultuurhistorische elementen bewaren en het verhaal vertellen.
 • De ChristenUnie wil de Havenkade aan de kant van bedrijventerrein Kruismaten verfraaien en meer geschikt maken voor recreatie en ontmoeting.
 • De ChristenUnie wil piektekorten van parkeerplekken rondom de vesting analyseren en verminderen door gebruik te maken van digitale dynamische bewegwijzering.

7.2 Natuur

De visie van de ChristenUnie

Open landschappen mogen niet steeds kleiner worden. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen. De ChristenUnie wil dat ook volgende generaties kunnen genieten van de grootsheid van Gods schepping. De ChristenUnie vindt dat de gemeente dan ook moet bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving. Verrommeling en versnippering moeten tegengegaan worden.

Concrete voorstellen

 • Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met karakteristieke landschappelijke elementen als bomen en houtopstanden.
 • We willen de natuur ‘beleefbaar’ houden door toegankelijke en goed onderhouden wandel- en fietspaden.
 • Langs wandel- en fietsroutes worden (extra) bankjes geplaatst. Bankjes worden goed onderhouden.
 • Wij willen dat er meer samen met inwoners, natuurorganisaties, grondeigenaren, inwoners en natuurwerkgroepen gewerkt wordt aan het beheer en de inrichting van natuur en landschap.

7.3 De Omgevingswet

In 2021 moet er een Omgevingswet komen: een verzameling van de regels voor ruimtelijke projecten op het gebied van wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Op dit moment is de wet- en regelgeving zo ingewikkeld, dat het lastig is om ermee te werken. De nieuwe Omgevingswet moet dit vereenvoudigen. De uitgangspunten daarbij zijn samenhang, participatie en vertrouwen.

De visie van de ChristenUnie

Participatie van inwoners speelt vanaf nu een belangrijke rol in de nieuwe Omgevingswet. Deze duurzame langetermijnvisie op de leefomgeving moet zoveel mogelijk samen met de inwoners opgesteld worden. De rol van de gemeenteraad verandert met de invoering van de Omgevingswet. Zij gaat besturen op hoofdlijnen en het college van B&W krijgt meer bevoegdheden bij de praktische uitvoering. Dat maakt dat de planfase een belangrijk moment is voor de raad om vast te stellen waar de bevoegdheden komen te liggen.

Bepalend voor de ChristenUnie is dat de inrichting van de ruimte moet passen bij het eigen karakter van het landschap en de kernen. Daarom willen wij dat ruimtelijke beslissingen zo lokaal mogelijk worden genomen, met veel aandacht voor participatie van inwoners, bedrijven en belangenorganisaties.

Concrete voorstellen

 • De gemeente stuurt aan op inspraak en participatie door inwoners, bedrijven en belangenorganisaties om zo te komen tot betere plannen en meer draagvlak.
 • De gemeente leert van pilots en neemt initiatief om te werken aan een houding en gedrag die in overeenstemming met de Omgevingswet is.
 • Op onderdelen van de Omgevingswet met tegengestelde belangen wordt zoveel mogelijk in fases gewerkt, om zo te komen tot een vereenvoudiging van het besluitvormingsproces.

8. Besturen: zo doen wij dat!

De ChristenUnie staat voor een overheid die betrouwbaar, transparant en herkenbaar is. Wij beseffen ons dat de gemeentelijke overheid een bescheiden rol speelt en vooral als taak heeft de kracht in de samenleving te versterken en een vangnet te bieden voor mensen die dat nodig hebben.

De visie van de ChristenUnie

De overheid moet wijzen op de eigen verantwoordelijkheid, maar ook meedenken, stimuleren en ondersteunen waar dat nodig is. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft eerder ondersteuning nodig dan de ander. Voor kwetsbare mensen die het niet zelf redden biedt de overheid een vangnet. Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. Om die reden is het goed dat de overheid op een aantal belangrijke terreinen ook grenzen aangeeft en handhaaft.

Concrete voorstellen

 • De ChristenUnie waardeert en hecht aan het eigene en de vitaliteit van de lokale gemeenschap. De gemeente moet inwoners breed en actief betrekken bij zaken die hen raken.
 • De overheid moet open staan voor initiatieven van inwoners, instellingen, bedrijven en kerken, vooral wanneer zij het algemeen belang op het oog hebben. De gemeente stimuleert, denkt mee, participeert, faciliteert en verlaagt drempels.
 • De ChristenUnie wil werken aan meer vertrouwen en minder regels. Regels moeten frequent gemonitord worden en waar mogelijk afgeschaft, vereenvoudigd of samengevoegd.

8.1 Vertrouwen

De visie van de ChristenUnie

De ChristenUnie zet in haar werk in de gemeenteraad in op luisteren en samenwerken. Het innemen van standpunten in de raad wordt primair bepaald door de uitgangspunten van de partij (die onder andere zijn vastgelegd in het verkiezingsprogramma), de input van belanghebbenden en het maatschappelijk belang. De vertegenwoordigers van de ChristenUnie stellen zich aanspreekbaar op en zijn bereid hun politieke en persoonlijke gedrag vanuit de Bijbel te verantwoorden. De fractie van de ChristenUnie wil betrouwbaar en constructief zijn en toont zich betrokken en bewogen met de samenleving.

Concrete voorstellen

 • De ChristenUnie-politici hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn vanuit hun functie gericht op het groot maatschappelijk belang en niet op hun eigen belang.
 • De ChristenUnie-politici hebben een verbindende rol in de raad.
 • De ChristenUnie geeft continu aandacht aan integriteit.
 • De ChristenUnie zet in op een goede relatie met de inwoners en tussen het openbaar bestuur en de inwoners. Dit doen wij onder andere door werkbezoeken en inspraak van inwoners in onze fractievergaderingen.

8.2 Gemeentelijke herindeling of samenwerking

De visie van de ChristenUnie

Samenwerking of fusie van gemeenten moet gebeuren in samenspraak tussen gemeenten en provincie, met voldoende draagvlak ‘van onderop’. Het uitgangspunt van de ChristenUnie is dat de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie voldoende moet zijn en het behoud van de identiteit van en voorzieningen in de kernen geborgd moet blijven. De gemeentelijke organisatie functioneert volgens de ChristenUnie goed. Wij vinden het belangrijk dat het bestuur van de gemeente herkenbaar blijft voor de inwoner. Dat is ook de reden dat de ChristenUnie niet inzet op een fusie met andere gemeenten.

Een samenwerkingsverband is soms wel wenselijk omdat voor het goed uitvoeren van taken schaalgrootte nodig is. De ChristenUnie wil zicht en controle houden op de samenwerkingsverbanden en ze kritisch beoordelen op hun meerwaarde. Wij willen de samenwerking met de gemeenten Oldebroek en Nunspeet (NEO) intensiveren. Deze drie gemeenten zijn op veel beleidsgebieden vergelijkbaar met Elburg, waardoor we elkaar meer kunnen versterken. Bij de afweging om taken over te hevelen naar NEO, is het essentieel dat het positief bijdraagt aan efficiëntie en effectiviteit en daarnaast de kwetsbaarheid van de gemeentelijke organisatie vermindert.

De Regio Noord Veluwe (RNV) wordt omgevormd naar een losser samenwerkingsverband, omdat de samenwerking te wensen overliet. De gemeente Elburg is qua ondernemen en onderwijs georiënteerd op de Regio Zwolle. De inwoners van de gemeente Elburg zijn vooral georiënteerd op Zwolle en de ChristenUnie ziet dan ook het nut in van een intensivering van de samenwerking met de Regio Zwolle.

Concrete voorstellen

 • De gemeente moet besluiten van samenwerkingsverbanden beter zichtbaar maken.
 • De ChristenUnie wil de samenwerking NEO intensiveren en staat open voor een toetreding van de gemeente Hattem tot dit samenwerkingsverband.
 • Wij willen de samenwerking met de Regio Zwolle versterken.
 • De ChristenUnie wil inzetten op een succesvolle hernieuwde samenwerking op de Noord-Veluwe.

8.3 Privacy en communicatie

De visie van de ChristenUnie

Voor een goede vervulling van de toegenomen wettelijke taken en verplichtingen heeft de gemeente de beschikking over persoonsgegevens. Voor het vertrouwen in de overheid is het van het grootste belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Inwoners moeten daarom goed geïnformeerd zijn over wat er met hun gegevens gebeurt.

De ChristenUnie gaat voor een benaderbare overheid, van social media tot de balie. De overheid moet ook blijven werken aan heldere en begrijpelijke communicatie met de inwoner. Het is de taak van de gemeente inwoners zo goed mogelijk te informeren. Daarbij gaat het om gemeentelijke producten en diensten (van paspoort tot uitkering en van zorgvoorziening tot subsidie), maar ook om plannen, projecten, fysieke werkzaamheden, inspraakmogelijkheden, agenda’s van de gemeenteraad en bestuurlijke besluiten. De rol van de gemeente verandert en de gemeente staat voor de uitdaging de dialoog met de samenleving te verbinden aan het bestuurlijk (toekomstig) handelen.

Concrete voorstellen

 • De ChristenUnie wil dat inwoners goed geïnformeerd worden over toepassing van de privacyregels.
 • De gemeente moet de informatieveiligheid periodiek monitoren.
 • De gemeente gebruikt eenvoudig Nederlands in de communicatie met inwoners.
 • De ChristenUnie wil dat communicatie specifiek afgestemd wordt op inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven en digitaal niet vaardig zijn.
 • De gemeente Elburg biedt inwoners en ondernemers voldoende keuze in de manier waarop contact gezocht kan worden met de gemeente.

8.4 Financiën

De visie van de ChristenUnie

De economie groeit! Dat is merkbaar voor werkgevers en werknemers. Ook op de financiën van de gemeente Elburg is er een positief effect merkbaar. De gemeente is het verplicht aan inwoners duidelijk te maken waaraan zij het geld uitgeeft en wat het effect daarvan is. Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbaar en goed rentmeester is van de beschikbare middelen. In de afgelopen jaren is het takenpakket van de gemeente flink uitgebreid. Hierbij zijn de financiële risico’s toegenomen. Daarmee is de noodzaak versterkt om alle risico's beter in beeld te brengen en te beheersen.

Concrete voorstellen

 • De ChristenUnie is terughoudend met het verhogen van de financiële lasten.
 • Voor huishoudens waarvoor de gemeentelijke lasten te hoog zijn is er een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid.
 • Er moet beter inzicht komen in de financiële risico’s die zijn ontstaan door de toename van gemeentelijke taken (WMO, Participatie en de Jeugdwet).
 • Mocht de gemeente voor een bezuinigingsopdracht gesteld worden dan willen wij regelingen voor inwoners met beperkte financiële draagkracht hierbij ontzien.
 • De ChristenUnie wil tarieven voor begraven die vergelijkbaar zijn met omliggende gemeenten.